پیشکسوتان جمعی متشکل از نیروهای ارزشمندی هستند که پس از سالها خدمت در سازمان اورژانس کشور، امروز به افتخار بازنشتگی نایل شده و در این کسوت مقدس به خدمات خود برای اعتلای نام و مرامنامه سازمان در زمینه های مختلف تلاش می کنند.