مهندس محسن محمدی

مهندس محسن محمدی

احداث بزرگترین مجتمع آموزشی مهارتی سازمان اورژانس کشور در اراک