ایران به دلیل ویژگی های اقلیمی و شرایط جغرافیایی خود، هر ساله شاهد وقوع حوادث و سوانح طبیعی وانسان ساخت بوده که عمدتاً با خسارات جانی و مالی قابل توجهی توأم می باشند. آنچه در فرآیند مواجهه و پاسخ به این حوادث از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است، ارائه فوری خدمات به مصدومان و افراد متاثر از حوادث و سوانح و کاهش میزان تلفات انسانی می باشد. در این راستا و طبق اساسنامه سازمان اورژانس کشور، این سازمان مسئولیت ارایه خدمات فوریتهای پزشکی در سوانح عمدی، غیر عمدی، بروز بیماری های نوپدید و جدید و بلایای طبیعی و انسان ساخت برای آحاد مردم را برعهده دارد