اقدامات محافظتی برای مقابله با کروناویروس

شنبه, 10 اسفند 1398 19:50

who corona

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ:

  • ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد زﯾﺮ از دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

 

 

  • ﻣﺮﺗﺒﺎ و ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ژﻟﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. اﯾﻦ ژلﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب و ﺻﺎﺑﻮن وﯾﺮوسﻫﺎ را ﻣﯽکشند. شستشوی دستها باید به طور صحیح و دست کم به مدت 20 ثانیه انجام شود.

 

  • دﺳﺖ ﮐﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﯾﮏ ﻣﺘﺮي را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﺮات رﯾﺰي ﮐﻪ از دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎوي وﯾﺮوس اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن ﻗﻄﺮات رﯾﺰ را ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﯾﺪ.

  • از ﻟﻤﺲ ﭼﺸﻢﻫﺎ، ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ. دﺳﺘﻬﺎ ﺳﻄﻮح زﯾﺎدي را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ اﺟﺰاء ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ وﯾﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وارد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

  • اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ درﺳﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﻪ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل یا دستکم با ﮔﻮدي آرﻧﺞ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻄﺮات ﺣﺎوي وﯾﺮوﺳﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 

  • اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. حتی اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدرد ﻣﻼﯾﻢ ﯾﺎ آﺑﺮﯾﺰش اﻧﺪك ﺑﯿﻨﯽ دارﯾﺪ. ﺧﻮدداري از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده، از ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.  

  • اﮔﺮ ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ دارﯾﺪ با مراکزی که برای این منظور مشخص شده اند تماس تلفنی برقرار کنید و از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﯿﺪ.