راه های انتقال کروناویروس

شنبه, 10 اسفند 1398 12:52

who corona

ﻗﻄﺮات رﯾﺰي ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزدم از دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻨﻨﺪ. در واقع این قطرات ریز حاوی ویروس ﮐﻪ در اثر سرفه یا عطسه از دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، می توانند وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ فرد سالم شده و موجب ایجاد بیماری ﺷﻮند.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ بهتر است اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر داشته باشند.

 

 

 نکته مهم این است که اﯾﻦ ﻗﻄﺮات می توانند تا یازده روز روي اﺷﯿﺎء و ﺳﻄﻮح باقی بمانند ، حال اگر فرد سالم این اشیا یا سطوح را لمس کند ممکن است ویروس را از طریق چشم یا دهان وارد بدن خود کرده، به بیماری مبتلا شود.

شستشوی مرتب دستها با آب و صابون به مدت 20 ثانیه موجب از بین رفتن ویروس ها خواهد شد.

 

آﯾﺎ وﯾﺮوس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد؟

از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﺮات رﯾﺰ ﺗﻨﻔﺴﯽﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا

آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس از راه ﻣﺪﻓﻮع وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﺮد آﻟﻮده ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ وﯾﺮوس در ﻣﺪﻓﻮع ﻓﺮد آﻟﻮده ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ، اﻧﺘﺸﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره راﻫﻬﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎريﺳﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس از راه ﻣﺪﻓﻮع ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، اﯾﻦ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮيﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺲ از ﺗﻮاﻟﺖ رﻓﺘﻦ و ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا ﺧﻮردن.