ذیحسابی و اداره کل امور مالی

زیر مجموعه ها

 

»              فهرست تماس واحدهای ذیحسابی و اداره کل امور مالی               «
  * اداره دفترداری و حسابداری مدیریت ۴۹۲۳۱۷۱۹
  * اداره اعتبارات و تعهدات ۴۹۲۳۱۷۲۶-۴۹۲۳۱۷۱۹
  * اداره رسیدگی به اسناد ۴۹۲۳۱۷۱۱
  * اداره حقوق و دستمزد ۴۹۲۳۱۷۱۵-۴۹۲۳۱۷۲۳
  * اداره مطالبات و بدهی ها ۴۹۲۳۱۷۲۰-۴۹۲۳۱۷۱۹
  * اداره صدور چک و امور بانکی ۴۹۲۳۱۷۱۴
  * اداره اموال ۴۹۲۳۱۱۱
  * دورنگار ۴۴۸۹۶۳۸۱