ایران به دلیل ویژگی های اقلیمی و شرایط جغرافیایی خود، هر ساله شاهد وقوع حوادث و سوانح طبیعی وانسان ساخت بوده که عمدتاً با خسارات جانی و مالی قابل توجهی توأم می باشند. آنچه در فرآیند مواجهه و پاسخ به این حوادث از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است، ارائه فوری خدمات به مصدومان و افراد متاثر از حوادث و سوانح و کاهش میزان تلفات انسانی می باشد. در این راستا و طبق اساسنامه سازمان اورژانس کشور، این سازمان مسئولیت ارایه خدمات فوریتهای پزشکی در سوانح عمدی، غیر عمدی، بروز بیماری های نوپدید و جدید و بلایای طبیعی و انسان ساخت برای آحاد مردم را برعهده دارد.

در این راستا و به استناد وظایف و مسئولیتهای مندرج در اساسنامه سازمان اورژانس کشور، اداره کل امور حوادث و سوانح با زیر مجموعه ادارات ذیل در سازمان تشکیل گردیده است.

 

  • اداره آمادگی و پاسخ به حوادث
  • مرکز پایش مراقبت های درمانی MCMC
  • مرکز مدیریت و هدایت عملیات EOC

 

بر اساس قانون مدیریت بحران کشور (مصوبه شماره 44473/90 مورخ سوم شهریور 98 مجلس محترم شورای اسلامی) و به منظور سیاستگذاری اجرایی در زمینه مدیریت خطر حوادث و سوانح در حوزه سلامت ، شورای سیاستگذاری سلامت در حوادث و سوانح به ریاست مقام محترم وزارت و دبیری رئیس سازمان اورژانس کشور فعال گردید و دبیرخانه شورای مذکور در اداره کل امور حوادث و بلایای سازمان اورژانس مستقر می باشد. از جمله فعالیتهای این دبیرخانه، پیگیری و تدوین و بازبینی کلیه ی اسناد ملی و استانی مندرج در این قانون(سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح ، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و...) و ایجاد هماهنگی درون و بین بخشی در حوزه سلامت در حوادث و سوانح و نیز راهبری برنامه های مدیریت خطر حوادث و سوانح و فعالیت های کمیته های تخصصی شورای سیاستگذاری مستقر در معاونت ها و سازمان های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

شورای سیاستگذاری سلامت در حوادث و سوانح در دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز به ریاست رئیس دانشگاه/ دانشکده فعال و برنامه ریزی ها و نظارتهای لازم در راستای چرخه مدیریت بحران از این طریق صورت می پذیرد. کاهش مرگ و میر، مصدومیت، معلولیت و آسیب مراکز بهداشتی درمانی،کاهش آسیب پذیری حوزه سلامت، افزایش ظرفیت­ها و تاب­آوری در حوزه­های عملکردی، تجهیزات و پرسنل و بازگشت سریع کارکردهای این حوزه به حالت معمول پس از پاسخ به حوادث و... از اهداف اصلی این در سطح ملی و دانشگاهی است که با محوریت اداره کل امور حوادث و سوانح که در سطح ملی و واحدهای متناظر استانی و شهرستانی و مشارکت کلیه حوزه های تخصصی محقق می گردد.