کروناویروس را شکست می دهیم

در این بخش آخرین اطلاعات مرتبط با ویروس کرونا و روش های مقابله با آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

who corona

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ:

  • ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد زﯾﺮ از دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

راه های انتقال کروناویروس

شنبه, 10 اسفند 1398 09:22

who corona

ﻗﻄﺮات رﯾﺰي ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزدم از دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻨﻨﺪ. در واقع این قطرات ریز حاوی ویروس ﮐﻪ در اثر سرفه یا عطسه از دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، می توانند وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ فرد سالم شده و موجب ایجاد بیماری ﺷﻮند.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ بهتر است اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر داشته باشند.

 

 

این ویدیو با شرح مختصری است در ارتباط با راه های پیشگیری از آلودگی به ویروس کورونا . رعایت این نکات گام مهمی در کنترل آلودگی و پیشپیری از ابتلا به بیماری خواهد بود.

آشنایی با کروناویروس یا کووید19

پنج شنبه, 08 اسفند 1398 23:36


کورونا ویروس چیست؟

وﯾﺮوسﻫﺎي ﮐﻮروﻧﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن، ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺮوس از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮروﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﻃﯿﻔﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ از جمله ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﺳﻨﺪرم ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ (SARS) و ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ (MERS) ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ COVID-19 ﻣﯽﺷﻮد.