عبارات کلیدی مرتبط با بیماری کرونا (اسلایدشو)

چهارشنبه, 13 فروردين 1399 08:55

یکی از اصول اولیه مبارزه با بیماری آشنایی با مفاهیم و واژه های کلیدی مرتبط با آن بیماری است. در این اسلایدشو با کلیدوازه های مرتبط با کرونا ویروس و بیماری ناشی از آن آشنا خواهید شد.

رسانه